ДПТНЗ "Професійний аграрний ліцей" м. Кобеляки

Організація виховної роботи

 

 

 

АНАЛІЗ  ВИХОВНОЇ РОБОТИ ПЕДАГОГІЧНОГО  КОЛЕКТИВУ  ДПТНЗ «ПРОФЕСІЙНИЙ  АГРАРНИЙ ЛІЦЕЙ» М. КОБЕЛЯКИ ЗА 2017 – 2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

         Виховна робота у ліцеї протягом 2017 -2018 навчального року була спрямована на виконання завдань, поставлених Національною доктриною розвитку освіти в Україні, законів України «Про освіту», «Про професійно – технічну освіту», «Про охорону дитинства»,  Указу Президента україни «Про стратегію національно – патріотичного виховання дітей та молоді, Концепції національно – патріотичного виховання дітей та молоді, загальнодержавними та обласними програмами з питань формування здорового способу життя, профілактики ВІЛ – інфікування, загальнодержавними та обласними програмами з питань попередження насильства над неповнолітніми, профілактики дитячої бездоглядності та злочинності, правової та психологічної підтримки дітей, які потрапили в складні соціальні умови тощо.

         Основні напрями виховання у 2017 – 2018 н.р. здійснювалися відповідно до документа «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів», затвердженої наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 №1243.

у 2017 – 2018 навчальному році навчальний заклад продовжив працювати над виховною проблемою  «Формування  національної свідомості учня як основа духовного самовизначення особистості».

Зміст виховної діяльності сплановано у відповідності до наступних ключових цінностей:

 ціннісне ставлення до себе;

 ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей;

 ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;

 ціннісне ставлення до праці;

 ціннісне ставлення до природи;

 ціннісне ставлення до культури і мистецтва           

 Робота педагогів  ліцею  протягом  минулого навчального  року  була  націлена  на  формування  в  учнів  системи  цінностей і  національної  свідомості, чіткої  патріотичної  позиції, розвиток творчої,  всебічно  розвиненої  особистості, залучення  кожної  молодої  людини до  активної  громадської  діяльності, а  також до здорового  способу  життя. На  сьогодні  ми  маємо  реальні  підтвердження успіхів  своєї  праці  у багатьох  напрямках, протягом року ми  займали призові  місця  в  районних , регіональних, обласних і навіть всеукраїнських конкурсах:

 • 6 місце на обласному етапі Всеукраїнського мовно – літературного конкурсу ім. Т. Г. Шевченка;
 • 1 місце на Всеукраїнському фестивалі «Козачок» у номінації «Сучасний танець»;
 • 3 місце серед Спортивних команд ПТНЗ Полтавської області за результатами оздоровчо-фізкультурної роботи;
 • 3  номери зі звітного концерту учасників художньої самодіяльності ліцею відібрані для участі у заключному концерті кращих колективів художньої самодіяльності  «Нове покоління», учасники отримали  дипломи  3 ступеня.
 • 3 місце у Всеукраїнському  хореографічному фестивалі «Коблевський бриз».

            Основною  метою  виховної  діяльності  педагогічного  колективу  було створення  оптимального  соціально-культурного  мікроклімату, який  сприяв  творчому саморозкриттю, саморозвитку особистості, що дозволяє  їй  легко  освоїтись  у  виховному  просторі,  спонукає  до   діяльності, яка   дозволяє  вступати  в  реальні  відносини з оточуючим  світом.

            Реалізація  всіх  напрямків   виховної  діяльності ліцею  здійснювалась  через  заходи,  передбачені  річним   планом   виховної   роботи, які  враховували  особливості  виховання  особистості  та  відображалися у:

 • системі  загальноліцейних заходів;
 • роботі   органів  учнівського  самоврядування;
 • роботі з  батьківською громадськістю;
 • співпраці  ліцею з організаціями, службами, закладами, підприємствами  з питань якісної підготовки робітничих кадрів, надання матеріальної, консультативної, психологічної чи правової допомоги учням .

Виховна робота ліцею була направлена на виконання оновних завдань  виховної роботи на 2017 – 2018 навчальний рік в:

Завдання патріотичного виховання:

 • виховання поваги до культурного та історичного минулого України;
 • виховання поваги до Конституції України, Законів  України, державної символіки;
 • визнання й забезпечення в реальному житті прав дитини як найвищої цінності держави і суспільства;
 • усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами людини та її патріотичною відповідальністю;
 • сприяння набуттю патріотичного досвіду на основі готовності до участі в процесах державотворення, уміння визначати форми та способи своєї участі в життєдіяльності громадянського суспільства, спілкуватися з соціальними інститутами, органами влади, спроможності дотримуватися законів та захищати права людини, готовність взяти на себе відповідальність, здатності розв’язувати конфлікти відповідно до демократичних принципів;
 • формування особистості  майбутнього  кваліфікованого  робітника , для якого  характерні  почуття  господаря, високий  ступінь  трудової  активності , ініціативності  та підприємливості , бажання  працювати  на  користь  суспільства , примножувати  трудові  традиції  рідного  краю;
 • розвиток  і  закріплення  у  учнів  інтересу  до  обраної  професії , професійного  мислення , стимулювання  подальшого набуття  знань  та  вдосконалення  своєї  кваліфікації ,створення  умов   для  самореалізації   особистості  відповідно  до її  здібностей, суспільних  та  власних  інтересів, формування  особистості   майбутнього  кваліфікованого   робітника, для якого  характерні  почуття   господаря,  високий   ступінь   трудової  активності,  ініціативності  та  підприємливості;
 • формування  екологічної  культури  як  внутрішнього   регулятора  поведінки  учнів у   навколишньому  середовищ; Формування  в  учнів  свідомого  ставлення  до свого  здоров’я та  здоров’я інших  громадян як  найвищої   соціальної  цінності, формування  гігієнічних   навичок  і  засад  здорового   способу  життя,  збереження  та  зміцнення  їхнього  фізичного  та  психічного здоров’я;
 • формування етнічної та національної самосвідомості, любові до рідної землі, держави, родини, народу;
 • визнання духовної єдності населення усіх регіонів України, спільності культурної спадщини та майбутнього;
 • формування толерантного ставлення до інших народів,  культур і традицій;
 • утвердження гуманістичної моральності як базової  основи громадянського суспільства;
 • культивування кращих рис української ментальності: працелюбності, свободи, справедливості, доброти, чесності, бережного ставлення до природи;
 • формування мовної культури;
 • Психологічна  підготовка  молоді  до  сімейного  життя , прищеплення  морально  чистих , гуманних , доброзичливих  взаємовідносин , побудованих  на  взаємоповазі  та  відповідальності  юнаків  та  дівчат;
 • спонукання  до активної протидії аморальності,  правопорушенням.

          Педагогічний колектив ліцею працював над тим, щоб кожен учень відчував себе причетним до долі України (через свою причетність до повсякденного життя своєї родини, кола друзів, ліцею, свого села чи міста і його громади), відзначався національною гідністю.

В процесі виховних заходів  учні ознайомилися з історією українського народу, його багатовіковою боротьбою за свободу і незалежність, власну державу, з багатою культурою, традиціями, звичаями і обрядами, а під  час навчальних занять діти удосконалювали знання рідної мови, розширювали свій світогляд, здобуваючи призові місця на конкурсах і олімпіадах, вчилися бути справжніми патріотами ліцею.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ  ВИХОВНОЇ РОБОТИ ПЕДАГОГІЧНОГО  КОЛЕКТИВУ  ДПТНЗ «ПРОФЕСІЙНИЙ  АГРАРНИЙ ЛІЦЕЙ»                 М. КОБЕЛЯКИ НА 2018 – 2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Оскільки сьогодення вимагає зміни підходу до формування світогляду підростаючого покоління в аспекті бачення  патріотичних цінностей, важливого сприйняття родини, а також формування здорового способу життя , актуальним в освітній системі залишається патріотичне виховання як основа формування особистості молодого українця. Головною метою розвитку патріотичного виховання учнів педагогічний колектив закладу вбачає визначення основних напрямків удосконалення патріотичного виховання учнів; забезпечення єдності навчання, виховання, розвитку особистості  та підготовки учнів до Захисту Вітчизни; вироблення єдиних поглядів і вимог до проблеми виховання патріота та громадянина; використання інноваційних форм і методів патріотичного виховання; формування у молоді високої патріотичної свідомості, національної гідності. Мета патріотичного виховання учнів у ліцеї  – це виховання свідомого громадянина, патріота, набуття молоддю соціального досвіду, високої культури міжнаціональних взаємин, формування у молоді потреби та уміння жити в громадському суспільстві, духовності та фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної культури. Патріотизм покликаний дати новий імпульс духовному оздоровленню народу, формуванню в Україні громадянського суспільства, яке передбачає трансформацію громадянської свідомості, моральної, правової культури особистості, розквіту національної самосвідомості і ґрунтується на визнанні пріоритету прав людини. Зважаючи на це, у 2018 – 2019 навчальному році навчальний заклад продовжує працювати над виховною проблемою  «Формування  національної свідомості учня як основа духовного самовизначення особистості».

Основні завдання виховної роботи на 2018 – 2019 навчальний рік перекликаються з попередніми планами, оскільки вказані нище напрямки є основними у підготовці учнівської молоді до життя в європейській державі Україні:

Завдання патріотичного виховання:

 • виховання поваги до культурного та історичного минулого України;
 • виховання поваги до Конституції України, Законів  України, державної символіки;
 • визнання й забезпечення в реальному житті прав дитини як найвищої цінності держави і суспільства;
 • усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами людини та її патріотичною відповідальністю;
 • сприяння набуттю патріотичного досвіду на основі готовності до участі в процесах державотворення, уміння визначати форми та способи своєї участі в життєдіяльності громадянського суспільства, спілкуватися з соціальними інститутами, органами влади, спроможності дотримуватися законів та захищати права людини, готовність взяти на себе відповідальність, здатності розв’язувати конфлікти відповідно до демократичних принципів;
 • формування особистості  майбутнього  кваліфікованого  робітника , для якого  характерні  почуття  господаря, високий  ступінь  трудової  активності , ініціативності  та підприємливості , бажання  працювати  на  користь  суспільства , примножувати  трудові  традиції  рідного  краю;
 • розвиток  і  закріплення  у  учнів  інтересу  до  обраної  професії , професійного  мислення , стимулювання  подальшого набуття  знань  та  вдосконалення  своєї  кваліфікації ,створення  умов   для  самореалізації   особистості  відповідно  до її  здібностей, суспільних  та  власних  інтересів, формування  особистості   майбутнього  кваліфікованого   робітника, для якого  характерні  почуття   господаря,  високий   ступінь   трудової  активності,  ініціативності  та  підприємливості;
 • формування  екологічної  культури  як  внутрішнього   регулятора  поведінки  учнів у   навколишньому  середовищ;
 •  формування  в  учнів  свідомого  ставлення  до свого  здоров’я та  здоров’я інших  громадян як  найвищої   соціальної  цінності, формування  гігієнічних   навичок  і  засад  здорового   способу  життя,  збереження  та  зміцнення  їхнього  фізичного  та  психічного здоров’я;
 • формування етнічної та національної самосвідомості, любові до рідної землі, держави, родини, народу;
 • визнання духовної єдності населення усіх регіонів України, спільності культурної спадщини та майбутнього;
 • формування толерантного ставлення до інших народів,  культур і традицій;
 • утвердження гуманістичної моральності як базової  основи громадянського суспільства;
 • культивування кращих рис української ментальності: працелюбності, свободи, справедливості, доброти, чесності, бережного ставлення до природи;
 • формування мовної культури;
 • психологічна  підготовка  молоді  до  сімейного  життя , прищеплення  морально  чистих , гуманних , доброзичливих  взаємовідносин , побудованих  на  взаємоповазі  та  відповідальності  юнаків  та  дівчат;
 • спонукання  до активної протидії аморальності,  правопорушенням.

Виховна робота нашого ліцею передбачає кінцеву мету – забезпечити суспільство України  духовно багатим, працьовитим, конкурентоспроможним , толерантним   громадянином-патріотом, готовим самовіддано розбудовувати  суверену, незалежну, демократичну, правову і соціальну державу,  забезпечувати її національну безпеку, знати свої права і обов’язки, цивілізовано відстоювати їх, сприяти єднанню українського народу, громадянському миру і злагоді в суспільстві.