ДПТНЗ "Професійний аграрний ліцей" м. Кобеляки

Методичні комісії

Методичні комісії – це давня форма роботи, спрямована на вдосконалення науково-теоретичної і методичної підготовки педпрацівників, це одна  з найпотужніших форм групової роботи.

Діяльність методкомісій ліцею багатопланова і різноманітні за містом, напрямами і формами.

У рамках методичної комісії здійснюється:

 • професійний розвиток та вдосконалення педпрацівників;
 • ознайомлення з елементами передового досвіду колег;
 • обмін найефективнішими педагогічними знахідками, вдало дібраними формами і методами роботи, які застосовуються з урахуванням специфіки предмета чи професії.

Робота методичних комісій ліцею передбачає:

 • проведення засідань методичних комісій;
 • ознайомлення з передовим досвідом та впровадження його в діяльність педагогів;
 • підготовку та організацію предметних тижнів;
 • підготовку та організацію семінарів, конференцій, педчитань;
 • взаємовідвідування уроків;
 • поглиблене вивчення методики навчального предмета;
 • інформування про нові книжки, статті;
 • організація роботи з вивчення, узагальнення й поширення досвіду;
 • організація підвищення кваліфікації педагогів;
 • вивчення нормативної й методичної документації з питань освіти;
 • удосконалення методики проведення різних видів занять та їх начально-методичного й матеріально-технічного забезпечення;
 • ознайомлення з аналізом стану викладання предмета за підсумками внутріліцейного контролю;
 • організація відкритих уроків за визначеною темою з метою ознайомлення з методичними розробками складних тем предмета;
 • удосконалення якості навчальних досягнень;
 • зміцнення навчально-методичної й матеріальної бази кабінетів.

Методична служба визначила орієнтовну структуру засідання методкомісій:

 • робота з нормативними документами;
 • розгляд питань теоретичного плану;
 • панорама педагогічних ідей та знахідок (з досвіду роботи педагогів) – це питання є звичайним продовженням теоретичного питання;
 • відкритий урок та його обговорення;
 • огляд новинок педагогічної літератури;
 • вирішення поточних питань.

 

Методичною службою ліцею розроблено Положення про методичні комісії майстрів виробничого навчання та викладачів-предметників, у якому чітко  визначено засади діяльності ліцейних методкомісій і окреслено напрямки  їх роботи.

 

 

Положення про  методичну комісію

викладачів-предметниківта майстрів

виробничого навчання

 

                                                                                                                               Затверджую
                                                                                                                            Директор ліцею

                                                                                                              __________ О.А.Бровко
 

 Положення

про методичну комісію викладачів-предметників та майстрів виробничого навчання

1.Загальні положення

1.1. Це Положення регламентує діяльність методичних комісій ліцею.

1.2. Методична комісія – це добровільне об'єднання викладачів та майстрів
виробничого навчання, створене з метою забезпечення умов для ефективної роботи
педагогів та реалізації їхніх творчих задумів.

1.3. Методична комісія у визначенні змісту роботи керується Законами України
«Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Положенням про організацію
навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах», «Державними стандартами професійно-технічної освіти», іншими законодавчими й нормативно-правовими актами України, рекомендаціями Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти, а також цим Положенням.

1.4. Методична комісія здійснює свою діяльність відповідно до основних
завдань професійно-технічної освіти, спрямованих на:

-  підготовку конкурентоспроможного, висококваліфікованого робітника;

- формування особистості учня, його світогляду, розвиток його здібностей та
обдарувань;

-  виконання вимог державних стандартів ПТО.

2.Створення методичної комісії

2.1. Методична комісія може бути створена, якщо до її складу входить не менше
3 осіб. У разі відсутності такої кількості педпрацівників створюються міжпредметні або
міжпрофесійні методичні комісії.

3.Керівництво методичною комісією

3.1. Керівництво методичною комісією здійснює голова, призначений наказом

директора ліцею на один рік.

3.2.Голова методичної комісії повинен мати вищу або першу кваліфікаційну
категорію.

4. Діяльність методичної комісії

4.1. Голова методичної комісії планує роботу комісії на навчальний рік, що
включає проведення засідань та міжсекційну діяльність, а також ведення документації.

4.2. Засідання методичної комісії проводиться щомісяця упродовж навчального року.

4.3. План роботи методичної комісії складається з урахуванням особливостей
ліцею як навчального закладу та завдань навчально-виховного процесу. Річний план
роботи методичної комісії подається на затвердження директору ліцею до 1 вересня.

4.4. Перелік основних питань, які обговорюються на засіданнях методичної комісії:

 • опрацювання навчальних програм, інструктивних та методичних листів, матеріалів Міністерства освіти і науки України, підручників, посібників;
 • ознайомлення з новою психолого-педагогічною й методичною літературою,
 • фаховою пресою;
 • обговорення досягнень психолого-педагогічної науки та перспективного педагогічного досвіду;
 • заслуховування й обговорення доповідей, що стосуються актуальних проблем навчання й виховання учнів в ліцеї;
 • складання й обговорення тестів та завдань для визначення рівня навчальних досягнень учнів з предметів та професій;
 • розробка та апробація інноваційних програм;
 • організація контролю за результатами навчально-виховного процесу;
 • аналіз якості знань, умінь і навичок учнів;
 • аналіз відвіданих уроків і заходів, обмін досвідом;
 • творчі звіти викладачів та майстрів виробничого навчання за навчальний рік;
 • звіти викладачів та майстрів виробничого навчання про курсову підготовку,
 • стажування, атестацію;
 • звіти викладачів та майстрів виробничого навчання про роботу, спрямовану
 • на реалізацію методичної проблеми, над якою працює ліцей, та індивідуальної методичної проблеми;
 • звіти викладачів, які є завідувачами кабінетів та майстрів виробничого навчання, відповідальних за майстерні і лабораторії;
 • підготовка білетів і завдань до Державної підсумкової та Державної кваліфікаційної атестацій;
 • планування, підготовка й проведення у ліцеї тижнів з предметів та професій;
 • підготовка й проведення ліцейних та обласних етапів предметних олімпіад,
 • конкурсів, інших змагань тощо.

4.5. На засідання методичної комісії виноситься не менше трьох теоретичних і одного практичного питань. Роботу засідання комісії протоколюють.

4.6. Методична комісія повинна мати таку документацію:

 • «Положення про методичну комісію викладачів-предметників та майстрів
 • виробничого навчання за професіями Професійного аграрного ліцею м.Кобеляки»;
 • «Журнал планування та обліку роботи методичної комісії»;
 • план роботи методичної комісії;
 • протоколи засідань методичної комісії;
 • звіти про роботу методичної комісії за кожний місяць.

4.7. Методична комісія підзвітна у своїй роботі педагогічній раді і адміністрації ліцею.

 

Перед початком навчального року по ліцею видається наказ про створення методичних комісій. Відповідно до наказу №228  від 01.09.2014 року «Про призначення голів методичних комісій»  у ліцеї створено:

 • три предметних методкомісії;
 • методична комісія майстрів виробничого навчання;
 • методична комісія класних керівників.

Таким чином, усі педпрацівники об'єднані у методичні комісії. Керує роботою методичної комісії голова, який призначається директором ліцею на 1 рік.

Засідання методичних комісій проводяться щомісяця у визначений день:

 • предметних і майстрів виробничого навчання у кожну третю середу місяця;
 • класних керівників у кожний третій вівторок місяця.

 

 

Склад  методичних комісій 

Методична  комісія викладачів предметів суспільно-гуманітарного циклу

            До складу методичної комісії входять:

 • Аміралієва Н.М. – викладач суспільних дисциплін;
 • Буймола О.В. – викладач української мови та літератури;
 • Василенко С.В. – викладач світової літератури та іноземної мови;
 • Гайдабура О.О. – викладач суспільних дисциплін;
 • Казирід О.Г. – викладач фізичного виховання;
 • Крайник В.П. – керівник фізичного виховання;
 • Риндя Л.В. – викладач іноземної мови;
 • Чиркова Н.І. – викладач суспільних дисциплін.

Голова методичної комісії  – Буймола Олена Віталіївна, викладач української мови та літератури, спеціаліст вищої категорії, старший вчитель.

Представник від керівництва ліцею – Чиркова Н.І., методист, викладач суспільних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист.

Методична проблема, над якою працює методична комісія: «Особистісно зорієнтоване навчання як необхідність та умова реалізації творчого потенціалу викладача»     

До складу методичної комісії входять:

 • Бровко О.А. – викладач предмета «ЗахистВітчизни»;
 • Варченко Т.М. – викладач фізики та астрономії;
 • Вовк Н.М. – викладач математики;
 • Гузченко Т.А. – викладач хімії та біології;
 • Телятник Ю.О. – викладач математики та інформатики

Голова методичної комісії – Вовк Ніна Михайлівна – викладач математики, спеціаліст вищої категорії, старший вчитель.

Представник від керівництва ліцею – Бровко О.А. – директор, викладач предмета «Захист Вітчизни»;

Методична проблема, над якою працює методична комісія: «Компетентність особистості – інтегрований компонент навчальних досягнень учнів»

 

            До складу методичної комісії входять:

 • Гнізділова Т.М. – викладач предмета «Устаткування»;
 • Годь А.І. – викладач предмета «ПДР»;
 • Діденко О.М. – викладач предмета «Трактори»;
 • Дмитренко А.В. – викладач предмета «Охорона праці»;
 • Жуль Т.С. – викладач професійно-теоретичної підготовки кухарів, кондитерів;
 • Монастиренко Я.С. – викладач професійно-теоретичної підготовки операторів комп’ютерного набору;
 • Ніколаєнко М.І. – викладач предмета «Трактори»;
 • Палієнко Г.І. – викладач предметів «Сільськогосподарські машини», «Слюсарна справа»;
 • Пелюхня І.С. – викладачпрофесійно-теоретичної підготовки операторів комп’ютерного набору;
 • Пищита В.В. – викладач предмета «Агротехнології»;
 • Сагайдачна Н.В.–викладачпрофесійно-теоретичної підготовки обліковців з реєстрації бухгалтерських даних;
 • Хоменко М.А. – викладач професійно-теоретичної підготовки з професії «Тракторист; водій»;
 • Шпирка О.М. –викладач професійно- теоретичної підготовки кухарів, кондитерів;

До складу методичної комісії входять:  – викладач спеціальних предметів, спеціаліст вищої категорії, старший вчитель.

Представник від керівництва ліцею – Монастиренко Я.С. – заступник директора з НВР.

Методична проблема, над якою працює методична комісія: «Підвищення результативності та якості навчально-виховного процесу шляхом впровадження сучасних освітніх інноваційних технологій»

 

Методична  комісія класних керівників

            До складу методичної комісії входять:

 • Аміралієва Н.М.;
 • Буймола О.В.;
 • Варченко Т.М.;
 • Василенко С.Г.;
 • Вовк Н.М.;
 • Гайдабура О.О.;
 • Годь А.І.;
 • Гузченко Т.А.;
 • Ніколаєнко М.І.;
 • Пищита В.В.;
 • Телятник Ю.О.;
 • Ткаченко І.В.;
 • Хоменко М.А.;
 • Шпирка О.М.

Голова  методичної комісії – Варченко Тетяна Михайлівна, викладач, спеіаліст вищої категорії.

Представник від керівництва ліцею – Риндя Л.В., заступник директора з  ВР.

 Методична проблема, над якою працює методична комісія: «Формування в учнів позитивного ставлення до здорового способу життя шляхом впровадження сучасних освітніх інноваційних технологій»

 

В 2014-15 н.р. організовано працювали всі методичні комісії. Їх робота вчасно спланована, керівники цих методичних підрозділів ведуть журнали планування та обліку роботи.   З метою контролю та надання допомоги до складу кожної методкомісії введені представники від адміністрації. Плідною була робота усіх предметних методкомісій, злагоджено працювала методична комісія майстрів виробничого навчання та методкомісія класних керівників. Зразком чіткого і водночас творчого підходу до виконання спільних завдань була робота методкомісії викладачів природничо-математичного циклу.

На методкомісіях заслуховувались теоретичні питання та відпрацьовувались практичні завдання. Педпрацівники вивчали навчальні програми, підручники, посібники, інструктивні та методичні листи; заслуховували і обговорювали доповіді з актуальних питань навчання і виховання учнів; оглядали нові надходження психолого-педагогічної та методичної літератури; ознайомлювалися з досягненнями педагогіки та методики, перспективним педагогічним досвідом, аналізували якість знань, умінь і навичок учнів, їх вихованість, труднощі під час опанування навчального матеріалу; аналізували уроки, виховні заходи, обговорювали тексти контрольних робіт, сценарії виховних заходів; методичні рекомендації; виготовляли наочні посібники; моделювали навчальні заняття; розв'язували педагогічні завдання і ситуації; обговорювали окремі книжки, статті, що становлять фаховий інтерес; звітували про курсову підготовку; проводили творчі звіти викладачів, які атестуються, або з метою пропаганди передового педагогічного досвіду.

Обов'язковим структурним елементом будь-якого засідання методичної комісії є практична робота:

 • складання перспективно-тематичного плану з урахуванням навчальних програм та особливостей групи;
 • розробка різнорівневих тестів, завдань для контрольних робіт;
 • підготовка планів-конспектів уроків різних типів;
 • розробка сценаріїв позакласних заходів;
 • моделювання уроку або його фрагменту;
 • розв'язання педагогічних ситуацій;
 • самоаналіз навчального заняття.

 Для того щоб уникнути формального підходу до розгляду питань, передбачені домашні завдання.

У міжсекційний період члени методкомісій проводять методичні оперативки та тижні, конкурси, педагогічні читання, тренінги, учнівські олімпіади, взаємовідвідування уроків, індивідуальні консультації для молодих працівників тощо.

У січні 2015 року було проведено  огляд-виставку методичних надбань педпрацівників ліцею за І семестр навчального року. Усі голови методкомісій надали відповідний матеріал: реферати з опрацьованих тем, виступи на методичних комісіях, методичні розробки уроків, звіти про проведені тижні з предметів, зразки роздаткового матеріалу, презентації, що свідчить про достатню роботу цих методичних комісій. Найбільш багатий і різноманітний матеріал представлений методичними комісіями викладачів природничо-математичного та суспільно-гуманітарного циклу, майстрів виробничого навчання за професіями «Оператор комп'ютерного набору, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних», «Кухар; кондитер». У червні 2015 року будуть проведені дні методичних комісій, на яких їх керівники звітуватимуть  про свою роботу за рік.

Результат роботи методичних комісій у значній мірі залежить від якості планування. Робота методичних комісій планується відповідно до річного плану роботи ліцею з урахуванням вимог нормативних документів, вона орієнтована на кінцевий результат і підпорядкована методичній проблемі ліцею. Перш ніж скласти план роботи методичної комісії, її голова і методист здійснюють глибокий аналіз роботи за попередній рік, стану викладання предметів, результатів вивчення системи роботи педпрацівників, їх досвіду; інтересів та нахилів, специфіки науково-методичної проблеми ліцею, стадії інноваційного процесу, який відбувається в ліцеї, результатів участі учнів у конкурсах, олімпіадах, виставках, а педагогів – у ліцейних заходах, якості проведення ними уроків тощо. Методист ліцею розглядає план роботи методичної комісії, за необхідності вносить певні пропозиції щодо їх удосконалення, а після доопрацювання подає на затвердження директору ліцею.

Кожний голова методичної комісії має журнал планування та обліку роботи методичної комісії на навчальний рік.

 

Творчий звіт про роботу методичного об'єднання класних керівників та майстрів за 2014-2015 навчальний рік (презентація)