ДПТНЗ "Професійний аграрний ліцей" м. Кобеляки

Методична робота в ліцеї

 

Методична робота – важлива складова педагогічної освіти, що передбачає цілісну систему дій і заходів, спрямовану на підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного педагогічного працівника, розвиток творчого потенціалу колективу ліцею, досягнення позитивних наслідків навчально-виховного процесу. Вона ґрунтується на сучасних досягненнях психолого-педагогічної науки з урахуванням досвіду діяльності педпрацівників і конкретного аналізу результатів навчально-виховного процесу.

В основу організації методичної діяльності ДПТНЗ «Професійний аграрний ліцей» м. Кобеляки покладено Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Положення про організацію навчально-виховного процесу у професійно-технічних навчальних закладах», затвердженого наказом МОН України від 30.05.2006 року № 419, «Положення про методичну роботу у професійно-технічному навчальному закладі», затверджено наказом МОН України «Про вдосконалення методичної роботи в системі професійно-технічної освіти» № 582 від 12 грудня 2000 року та інші нормативно-правові документи.

Необхідна умова оптимізації методичної роботи – наявність об’єктивних даних про особистість і професійні якості кожного педагога. Ці дані можна одержати шляхом діагностування педагогічних кадрів. Найбільш ефективним методом діагностування вважаємо анкетування.

Анкетування педпрацівників з основних проблем навчально-виховного процесу методичний кабінет проводить щорічно в травні.

Висновки діагностування лягають в основу планування методичної роботи в ліцеї.

Основні напрямки діагностики:

 • виявлення утруднень педагогічних працівників при організації навчально-виховного процесу;
 • діагностика професійної підготовленості викладача;
 • виявлення рівня методичної підготовки педагога;
 • визначення форм методичної роботи, які цікавлять педпрацівника та ін..

Управління, організація та планування методичної роботи.

Загальне керівництво методичною роботою в ліцеї здійснює директор. Безпосереднім організатором методичної роботи є методист. Конкретну методичну роботу з різними категоріями педагогічних працівників відповідно до специфіки їх діяльності проводять заступники директора, старший майстер та керівники предметних методичних комісій у межах своїх функцій.

В організації методичної роботи та її плануванні враховуються актуальні завдання розвитку системи професійно-технічної освіти.

Планування методичної роботи – це система заходів, що забезпечує її безперервність, упорядкованість, визначеність, відповідність потребам навчально-виховного процесу та особистим запитам педагогічних працівників.

Методична робота на рік планується на підставі аналізу діяльності педагогічного колективу у вигляді самостійного розділу річного плану методичної роботи ліцею.

Структура методичної роботи містить взаємопов’язані елементи, відповідно до мети й завдань, які стоять перед навчальним закладом та втілюються в різних формах різними методами й засобами.

Методична робота ліцею здійснюється згідно плану, затвердженого та узгодженого з планом роботи педагогічної ради, планом роботи ліцею, планом  роботи методичного кабінету та методичних комісій, який складається на поточний навчальний рік.

Єдиний план методичної роботи складається із наступних розділів (зберігається у методичному кабінеті):

 1. Вступ
 2. План роботи методичного кабінету.
 3. План роботи методиста.
 4. План перспективної роботи над єдиною методичною проблемою.
 5. План індивідуальної методичної допомоги педагогічним працівникам
 6. План засідань педагогічної ради.
 7. План проведення колективних форм методичної роботи (круглого столу, семінарів, педагогічних читань тощо)
 8. Графік проведення відкритих уроків
 9. Графік проведення відкритих позакласних заходів
 10. Графік проведення предметних тижнів
 11. Графік написання методичних розробок
 12. План проведення методичної комісії майстрів виробничого навчання
 13. План проведення методичної комісії спеціальних предметів
 14.  План проведення методичної комісії викладачів предметів природничо-математичного циклу
 15. План проведення методичної комісії викладачів предметів гуманітарного циклу
 16. План проведення методичної комісії класних керівників
 17. План роботи ШППД викладачів
 18. План роботи ШППД майстрів виробничого навчання
 19. План роботи школи молодого педагога

 

Методична робота ДПТНЗ «Професійний аграрний ліцей» м. Кобеляки забезпечує реалізацію таких завдань: організація  безперервного удосконалення фахової майстерності та підвищення професійної компетентності педагогічних кадрів, підготовка до атестації; проведення методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей педагогів; вивчення, узагальнення і поширення перспективного педагогічного досвіду; формування у педагогів готовності до самоосвіти та саморозвитку; підготовка педагогів до сприйняття та реалізації усіх інноваційних процесів, що відбуваються в освіті; аналіз стану викладання загальноосвітніх та спеціальних дисциплін, уроків виробничого навчання.

Основні принципи методичної роботи:

-   демократизація та гуманізація навчального процесу;

- цільовий підхід до організації методичної роботи відповідно до програмних цілей професійно-технічного закладу та напрямів його діяльності;

- організація роботи з педагогічними кадрами на основі урахування їх потреб та реального рівня професійної компетентності;

- системність та систематичність;

- науковість;

- оперативність та мобільність;

- прогностичність та випереджувальний характер;

- оптимальне поєднання індивідуальних і колективних форм;

- пріоритет знань та моральних цінностей.

Робота методичного кабінету проводиться в наступних напрямках:

 • індивідуальне та групове консультування за планом та в оперативному порядку;
 • організація і проведення різноманітних заходів для педагогів;
 • оформлення тематичних стендів, виставок, презентацій до семінарів, нарад, атестації, самоосвіти;
 • розробка і впровадження методичних рекомендацій, пам’яток;
 • організація роботи з поповнення фонду методичного кабінету наочно-дидактичними посібниками, аудіовізуальними засобами, а  також інструктивно-методичними, директивними документами та літературою.

         Методичний кабінет організовує безперервну освіту та спілкування педагогічних працівників, створює умови для підготовки працівників ліцею до навчальних занять та позаурочних заходів, узагальнює та поширює кращий педагогічний досвід, накопичує методичну інформацію. Методистом надається систематична методична і організаційна допомога в складанні і розробці документації методичних комісій, кабінетів, гуртків, підготовці питань до засідань педагогічної ради, в проведенні відкритих занять та заходів, у підготовці матеріалів до педагогічних читань, конференцій, виготовленні методичних доробок педпрацівників.

         Робота ліцейного методичного кабінету тісно пов’язана з роботою навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Полтавській області. Творча співпраця виступає як своєрідний інструмент втілення та реалізації цілей і завдань, які ставить перед собою методична служба в цілому. В своїй роботі методичний кабінет керується рекомендаціями НМЦ ПТО у Полтавській області, які регулярно надходять до ліцею і сприяють проведенню активної методичної роботи, більш широкому застосуванню перевірених часом форм і методів навчання і виховання учнів.

Всі ланки методичної роботи, всі заходи з’єднані в цілісну систему діяльності педагогічного колективу ліцею. У центрі цієї системи – єдина
методична проблема, згідно з якою ліцей планує всі свої завдання. Єдину методичну проблему колектив обирав не довільно. Проаналізувавши стан справ в ліцеї, результати діагностування педагогічного колективу, виявивши запити, потреби й можливості педагогів та учнів, порівнюючи їх з потребами часу, розвитком психолого-педагогічної науки, ми дійшли висновку, що напрямок розвитку творчого потенціалу педагога та учня шляхом впровадження інтерактивних та комп'ютерних технологій є і проблемою освітнього процесу, і головним завданням ліцею, і напрямком щодо майбутнього розвитку. Розв'язання саме цієї проблеми забезпечує поступальний рух ліцею, допомагає переорієнтуватися на новий підхід в організації навчально-виховного
процесу, суть якого зводиться до створення умов для розвитку, саморозвитку й
самореалізації особистості з відповідними компетентностями.

Реалізації програмних цілей ліцею та методичної роботи сприяє робота за єдиною  методичною проблемою.

З  2011 року колектив ліцею працює над методичною проблемою:
«Підвищення ефективності навчально-виховного процесу шляхом використання сучасних освітніх інноваційних технологій»,
що є актуальною для навчального закладу. Вона охоплює навчальну, виховну роботу, методичну діяльність.

Працюючи над реалізацією методичної проблеми, ми прогнозуємо такі результати роботи:

 • підвищення ефективності навчально-виховного процесу;
 • підвищення педагогічної майстерності кожного педагога;
 • постійне вдосконалення змісту, форм і методів внутрішньоліцейної методичної роботи;
 • зростання рівня навчальних досягнень та вихованості учнів.

Структура методичної роботи містить взаємопов’язані елементи, відповідно до мети й завдань, які стоять перед навчальним закладом та втілюються в різних формах різними методами й засобами.